Privacyverklaring

Algemeen

 

Indien u een leveringsovereenkomst heeft met MAIN Energie, contact heeft (gehad) met één van onze medewerkers, u zich aanmeldt voor een (e-mail)nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruikmaakt van onze diensten, uw gegevens invoert op de website of anderszins contact heeft met MAIN Energie, kunnen de door u verstrekte gegevens worden verwerkt.

 

Verwerking persoonsgegevens

 

MAIN Energie hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit voor de uitvoering of nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is of als dit ten goede komt aan de service voor u. Hiernaast kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden als we dit volgens de wet verplicht zijn. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MAIN Energie en door haar ingeschakelde derden onder verantwoordelijkheid van MAIN Energie, voor zover dat uit hoofde van hun functie of opdracht noodzakelijk is.

 

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

 

MAIN Energie B.V.

Postbus 1094

1000 BB Amsterdam

 

MAIN Energie B.V.

Oplagestraat 1

1321 NK Almere

 

(Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34184989)

 

Doelen en grondslagen gegevensverwerking

 

We verwerken uw gegevens indien dit noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van overeenkomst. Denk hierbij aan het sturen van facturen, het opmaken van de eindafrekening en om uw vragen over een product of dienst in behandeling te nemen, maar ook voor (de verbetering van) onze dienstverlening. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens verwerken, omdat dit op grond van een wettelijke plicht noodzakelijk is. Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken, omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij marketing, waarbij wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Tot slot kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

 

Categorieën persoonsgegevens

Wanneer u klant wordt van MAIN Energie verzamelen wij gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten of diensten, met ons chat op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt verzamelen wij (contact)gegevens. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van elektriciteit en gas, zoals het elektriciteits- en gasverbruik, de EAN-code en aansluitwaarde van uw aansluiting(en) en het metertype.

 

Surfgedrag

 

We houden gegevens bij over het surfgedrag op onze website. Hierdoor kunnen we de site steeds beter inrichten. Ook kunnen we u zo gericht informeren over producten en diensten van MAIN Energie. Zie voor meer informatie https://www.mainenergie.nl/cookies

 

Telefoongesprekken

 

Telefoongesprekken met onze binnendienst, klantenservice en debiteurenafdeling worden opgenomen ten behoeve van onze dienstverlening en uitvoering van gemaakte afspraken. De opnames worden niet langer bewaard dan (wettelijk) strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

 

Links naar andere websites

 

Op de website van MAIN Energie vindt u links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende site.

Beveiliging en bewaartermijnen

 

We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om deze te beveiligen. De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens bewaard mogen worden verschilt per geval. MAIN Energie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden, om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen of om geschillen op te lossen.

 

 Uw privacyrechten

 

U hebt een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor we geen gehoor aan uw verzoek kunnen geven. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we u uitleggen waarom dat zo is.

 

Te allen tijde en zonder kosten zal MAIN Energie inzicht geven in de persoonsgegevens die door MAIN Energie zijn geregistreerd en op verzoek worden deze gegevens desgewenst aangepast. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te wissen of de verwerking te beperken. Realiseer hierbij wel dat MAIN Energie hier niet altijd gehoor aan kan geven. MAIN Energie kan hier alleen aan voldoen als wij niet wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren of als wij de gegevens niet meer nodig hebben om diensten aan u te kunnen leveren. U heeft hiernaast het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van MAIN Energie via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken kan dat per e-mail via klantteam@mainenergie.nl of schriftelijk via:

 

MAIN Energie

T.a.v. Klantteam

Postbus 1094

1000 BB AMSTERDAM

 

In het verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. Ook moet uw verzoek voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij u ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Verstrek bij uw verzoek de laatste drie cijfers van uw IBAN nummer of stuur een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee, zodat wij hiermee kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. https://www.rijksoverheid.nl/

 

MAIN Energie zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

Wijzigingen Privacybeleid

 

MAIN Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen.

 

Audax

MAIN Energie is onderdeel van het Europese energiebedrijf Audax Energia. Audax heeft een eigen privacybeleid en heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze is per e-mail te bereiken via: dpo@audaxrenovables.com

 

Vragen

 

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

Tel:  088 – 08 09 100 of e-mail klantteam@mainenergie.nl

Menu