Disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat MAIN Energie uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

De door u verstrekte (persoons)gegevens worden door MAIN Energie uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. MAIN Energie gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.

MAIN Energie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en fouten te voorkomen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud en/of de ter beschikking gestelde informatie onvolledig en/of onjuist is en/of dat fouten voorkomen. MAIN Energie is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of raadpleging van de website, (on)bereikbaarheid van de website en/of (on)bereikbaarheid van de helpdesk van MAIN Energie tenzij de schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MAIN Energie of haar medewerkers.

Alle rechten betreffende intellectuele eigendom liggen bij MAIN Energie of door haar ingeschakelde derden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MAIN Energie is het niet toegestaan informatie of onderdelen van de website of enig onderdeel daarvan te kopiëren of te gebruiken voor een ander doel dan raadpleging van informatie die door MAIN Energie beschikbaar is gemaakt.

Menu